yatırım planları

Yatırımcı Beklentilerinin Belirlenmesi

'Hayalin kağıda dökülmesi' olarak ifade edilebilir. Bu aşamada tasarım kriterleri seçilerek, standartlar ve teknoloji seviyesi belirlenir, yatırımcının hedeflerinin açığa kavuşturulması sonucunda fikir projeleri hazırlanır.

Stratejik Yer Seçimi Yapılması

Mevcut bir arazi varsa yer görme yapılarak arazi durumu belirlenir. Mevcut arazi yoksa stratejik yer seçimi yapılarak, arazi araştırması yapılır.

Fizibilite Raporunun Hazırlanması

Yatırımın kesin kararının alınabilmesi için ekonomik, teknik ve finansal etütler yapılır. Amaç, projede istenen fonksiyon, performans ve güvenilirliği; en düşük “ömür boyu” maliyetle sağlamak açısından proje veya işletim fonksiyonlarının sistematik ve yaratıcı analizlerinin yapılarak yatırımcının karar almasına veri sağlamaktır.

Ön Bütçenin Hazırlanması

Projenin ön bütçesi, tasarım kriterleri ve mimari program doğrultusunda belirlenir.

Master İş Programının Yapılması

Yatırımcı için hazırlanmış özel bir iş programı olup projenin ana unsurları ile süresini ve sıralamayı gösterir.

Tasarım Sürecinde Hizmetlerimiz | Acıbadem Proje Yönetimi

Tasarım Kriterlerinin ve Mimari İhtiyaç Programının Belirlenmesi

Projelendirmeye esas olacak tasarım kriterleri ile mahallerin boyutları, sayıları ve diğer mahallerle ilişkilerini gösteren mimari ihtiyaç programı belirlenir.

Tasarım Ekiplerinin ve Özel Danışmanların Belirlenmesi

Tasarım ekipleri ve spesifik konularda yararlanılacak özel danışmanların seçimi yapılarak, yatırımcının onayı doğrultusunda belirlenir, organizasyon şeması oluşturulur.

Fonksiyonel Planlama ve Avan Projeler

Tesisin fonksiyonel planlaması yapılarak mimari, mekanik ve elektrik avan projelerinin çizilmesinin takibi ve koordinasyonu sağlanır. Bu aşamada projelerin; tasarım kriterlerine ve programına uygunluğu, maliyet, süresel planlama açılarından da denetlenir.

Malzeme Seçimlerinin Yapılması

İç tefriş planlarının ve satın almanın yapılabilmesi için konsept belirlenerek mimari, elektrik ve mekanik malzeme tipi seçimleri yapılır, yatırımcının onayına sunulur.

Uygulama Projelerinin Çizilmesi

Mimari uygulama projeleri, iç mimari projeleri, statik projeleri, mekanik uygulama projeleri ve elektrik uygulama projelerinin belirlenen tasarım ekipleri tarafından çizilmesinin takibi ve koordinasyonu yapılır.

Yasal İzinlerin Alınma Danışmanlığı

Yatırımın gerçekleştirilmesi için alınması gereken tüm yasal izinler listelenir, başvuru aşamalarını anlatan bir rapor düzenlenir. Ayrıca Teşvik Belgesi ve bunun gibi devletin sağladığı olanaklardan yararlanmak üzere başvurular yapılır.

Keşif ve Metraj Çalışmaları

Keşif ve metrajlar uygulama projelerine uygun olarak hazırlanır.

Teknik Şartnamelerin Hazırlanması

Tüm iş kalemleri için teknik şartnameler hazırlanır.

Kaynak Temin Sürecinde Hizmetlerimiz | Acıbadem Proje Yönetimi

Finansal Kaynak Danışmanlığı

Eskiz tasarımdaki parametrelere dayanarak, projelendirme ve yapım süreçleri tahmini maliyeti çıkarılarak proje bütçesi hesaplanır. Gereken durumlarda finans sağlayıcılarla görüşme ve pazarlıklar yapılarak yatırımcıya Finansal Kaynak Değerlendirme Raporu verilir.

Satın alma Planlaması

İç tefriş planlarının ve satın almanın yapılabilmesi için konsept belirlenerek mimari, elektrik ve mekanik malzeme tip seçimleri yapılır, yatırımcının onayına sunulur. İnşaat iş programına uyumlu olarak Tedarik Planı hazırlanır.

İhale Dosyası Hazırlama

Uygulama projeleri üzerinden oluşturulan metrajlar ile Proje Keşif Raporu düzenlenir. Her iş kalemi için birim fiyat tarifleri oluşturulur. İhale (teklif alma) şartnamesi hazırlanır. Uygulamaya esas şartnameler düzenlenerek İhale Dosyası oluşturulur.

İhale Yönetimi

Yatırımcı ile görüşülerek ihalenin şekli ve buna göre teklif toplanacak firmalar belirlenir. Firmalar yeterlilik açısından incelenir. Yeterli bulunan firmalar ile yatırımcının prensipleri doğrultusunda ihale süreci koordine edilir.

Alt Yüklenici / Yüklenicilerin Seçilmesi

Aday firmalarla yapılan görüşmeler neticesinde fiyat, kalite, zaman, iş gücü, ödeme koşulları, makine ve ekipman yeterliliği konuları göz önüne alınarak yatırımcıya İhale Ön Değerlendirme Raporu sunulur. Yatırımcının onayı alınarak, Alt Yüklenici / Yükleniciler seçilir.

Sözleşmenin Hazırlanması

Sözleşmenin eki olması için, ihale dosyasının içeriği düzenlenerek genel şartname oluşturulur. İlgili kanun ve yönetmelikler de dikkate alınarak, yapım sürecinde oluşabilecek tüm anlaşmazlıklar, garanti ve teminat koşulları göz önünde bulundurarak Ürün/Hizmet Alım/Taahhüt Sözleşmeleri düzenlenir.

Medikal Ekipman Planlaması ve Temini Sürecinde Hizmetlerimiz | Acıbadem Proje Yönetimi

MEDİKAL EKİPMAN PLANLAMASI VE
TEMİNİ SÜRECİNDE HİZMETLERİMİZ

Medikal Ekipman Planlaması

Medikal Ekipman Temini

İnşaat safhasında ya da işletmede kullanılacak özel cihaz ve ekipmanın özellikleri belirlenerek, piyasa araştırması yapılır. Alternatif ürün seçenekleri belirlenir. Temin süreleri, ödeme şekilleri, fiyatları vb. göz önünde bulundurularak kıyaslama cetveli oluşturulur ve yatırımcının onayına sunulur. Satın alma sözleşmesi hazırlanır. Cihazlar yerine yerleştirilip kurulmasına kadar her safhasında sözleşme yönetimi yapılır.

Yapım Sürecinde Hizmetlerimiz | Acıbadem Proje Yönetimi

Doküman Yönetimi

Yapım süresini etkileyen iş programına uyumu, yatırımcıya bilgi aktarımını, proje revizyonlarını, değişiklik taleplerini, bütçe ve proje maliyetlerini izlemeye yönelik bir düzen oluşturulur. Bunun için gerekli dokümantasyon ağı oluşturulur.

İnşaat Sahası Kullanımının Planlaması

Arazi durumu, mevcut engeller, şantiyenin elektrik ve su temin imkanları, ulaşım imkanları, çevrede mevcut yararlanılabilecek yapılar, yapım metodu, inşaatın türü, inşaat süresi ve iklim koşulları göz önünde bulundurularak mobilizasyon sağlanır.

İnşaat Yönetim Planının Hazırlanması

Şantiye organizasyonunu gösteren organizasyon şeması çizilerek kişilerin görev, sorumluluk ve yetkileri belirlenir. İnşaat süreci boyunca uygulanacak talimatlar ve prosedürler hazırlanır. Süre, maliyet, kontrol gibi hususların izlenmesi amacıyla tutulması gereken kayıtlar, yazışmalar, evraklar ve sorumlularını içeren bir çizelge oluşturulur. İmalatta kullanılacak malzemelerin şantiye teslimlerindeki kontrol ve kabul kriterlerini içeren, Girdi Kontrol Tablosu oluşturulur.

Zaman Yönetimi

Yapılacak imalatlar listelenerek, uygulama projesinden alınan metrajlar (miktarlar) doğrultusunda “İmalat İş Programı” Primavera Project Planner(P6) programı ile hazırlanır. Yaşayan bir program olması için ilerlemeler belirlenmiş periyotlarla güncellenir. İlerleme süreçleri ve alt yüklenici performansları izlenerek yatırımcıya raporlanır ve olası gecikmeler önceden tespit edilerek, gerekli önlemlerin alınması sağlanır.

Kalite Denetimi/Yönetimi

İmalat kontrol noktaları ve kontrol sorumlularını içeren, İmalat Kontrol Planı hazırlanarak, kontrolörlük hizmetleri bu plan dahilinde yürütülür. Testler, deneyler, kontroller, gözlemler yapılarak kalitenin şartnamelere uygunluğu denetlenir.

Maliyet Kontrolü/Yönetimi

İş, ‘anahtar teslim’ olarak verilmemişse, imalat miktar kontrolleri yapılır. Tasarım öncesi aşamada öngörülen maliyet ile inşaat aşamasında gerçekleşen maliyet karşılaştırılarak, ön bütçe revize edilir. Yatırımcıya maliyet her safhada raporlanır. Projeksiyon dönemine ait nakit akış programı güncellenir. Maliyetin azaltılmasına yönelik önlemler, yatırımcıya sunulur. Yatırımcının onayladığı maliyet azaltma yöntemleri uygulanır. Alt yüklenicilerin hak edişlerinin ve ödemelerinin kontrolü yapılarak onay verilir. İşin bitiminde kesin hesap yapılır ve yatırımcıya rapor edilir.

Sözleşme Yürütümü

Alt yüklenicilerle yapılan sözleşmelerin koşullarına uygun şekilde yürütülmesi sağlanır. Sözleşmeye aykırı bulunan konular tespit edilir, düzeltilmesi için uyarılar yapılır. Uyuşmazlıklar ortaya çıkarsa, yatırımcının bilgisi dahilinde çözülmeye çalışılır.

Geçici Kabul/Kesin Kabul

Genel ve teknik şartnamenin tüm kriterleri göz önünde bulundurularak, tüm imalatlar tekrar gözden geçirilir. Eksiklikler tespit edilir ve punch list oluşturulur. Tüm eksikliklerin giderilmesi sağlanarak Geçici Kabul yapılır. Yatırımcının talebi halinde garanti süresi sonunda tekrar aynı inceleme yapılarak Kesin Kabul yapılır.

İşletme Sürecinde Hizmetlerimiz | Acıbadem Proje Yönetimi

Know-How Transferi / Danışmanlığı

Yatırım yapılan alanlarda ulusal ve uluslararası lider firmaların bilgi birikiminden ve markasından faydalanmak amacıyla işbirliği imkanları araştırılır. Yatırımcının onayı ile bu kuruluşlarla ön görüşmeler yapılır. İşbirliği yapılmasının uygun olacağı konular (işbirliğinin çerçevesi) belirlenir. Anlaşma öncesi ve anlaşma sonrası süreçlerin koordinasyonu yapılır.

Tesis Yönetimi

Her makineye ait bakım cinsleri (arıza bakım, koruyucu bakım, kestirimci bakım, proaktif bakım) belirlenir. Her makinenin kullanım ve bakım talimatı (el kitabı) üretici firmaların yardımıyla hazırlanır. Bakım sıklığı ve sorumlusunu gösteren Bakım Planı yapılır. Tesisin komple teknik bakım ve işletim hizmetleri sağlanır.

Acil Durum Senaryolarının Hazırlanması

Yangın, doğal afetler vs. gibi haller göz önüne alınarak acil durum senaryosu hazırlanır. İşletme personeline çeşitli eğitim programları düzenlenir. Periyodik tatbikatlar koordine edilir.

BİZE ULAŞIN

Acıbadem Sağlık Grubu (hekimler ve tüm hastane personeli) hakkındaki görüş ve önerilerinizi bu linkten bildirebilirsiniz.

ADRES: Büyükdere Cad. No:40 MASLAK 34457 İSTANBUL / TURKİYE
Tel: 0212 367 88 88 / Fax: 0212 276 25 95 / acibadempm@apy.com.tr